ออสซิลโลสโคป

ออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดสัญญาณทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
พบได้ในห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์ ออสซิลโลสโคปถูกใช้ในการสังเกตสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
บนช่วงเวลาที่แสดงในรูปแบบกริดสองมิติ เมื่อเชื่อมแหล่งจ่ายไฟกับโพรบแล้ ออสซิลโลสโคปจะแสดงรูปคลื่นแบบเรียลไทม์
แม้ว่าส่วนใหญ่ออสซิลโลสโคปจะใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม แต่ยังใช้ในสาขาอื่น ๆ เช่นด้านโทรคมนาคมและการแพทย์

Showing all 20 results

Showing all 20 results