มาโนมิเตอร์

Manometer (มาโนมิเตอร์) คืออุปกรณ์สำหรับวัดความดัน Manometer ส่วนใหญ่มักจะหมายถึงท่อรูปตัว U
ที่เต็มไปด้วยของเหลวบางส่วน คุณสามารถสร้าง Manometer ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองในห้องปฏิบัติการ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของความดันอากาศในท่อของเหลว
Manometer จะถูกวางไว้เทียบกับมาตรวัด (Scale) เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างปลายท่อรูปตัว U ทั้งสองด้าน
ความสูงที่แตกต่างกันนี้ สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความดันทดสอบต่าง
Manometer ประเภทนี้สามารถใช้เพื่อคำนวณความดันสัมบูรณ์ เมื่อความหนาแน่นของ ของเหลวใน Manometer รับรู้ได้

Showing all 10 results

Showing all 10 results