การเปลี่ยน/คืนสินค้าและคืนเงิน

 1. นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า และการคืนเงิน
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และการคืนเงิน
  บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี
 • สินค้าไม่ตรงคำสั่งซื้อ หรือ ได้รับสินค้าผิด โดยสินค้านั้นยังไม่ถูกใช้งาน และอยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • สินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า โดยสินค้าชำรุดจากตัวสินค้าเอง และจากการขนส่ง
 • สินค้าใช้งานแล้วมีปัญหาภายใน 7 วัน โดยสินค้ามีปัญหาจากตัวสินค้าเอง

ความเสียหายของสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และการคืนเงิน

 • สินค้าที่ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว ทะลุ มีรอยขูดขีดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากรูปแบบการใช้งานปกติตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้าที่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือเอกสารแสดงรายการสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์
 • สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม เป็นต้น
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์
 • ทางบริษัทฯ ขอปฎิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และคืนเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
  ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เท่านั้น
 1. ขั้นตอนการคืนสินค้า
  3.1 แจ้งปัญหาสินค้าและความต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-539-3611 ถึง 2
  3.2 รอรับการยืนยันจากทางบริษัทฯ
  3.3 ลูกค้าสามารถที่จะส่งใบเสร็จใบกำกับตัวจริง พร้อมกับสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทั้งนี้ทางลูกค้าเป็นเองจะผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ส่งมายังที่อยู่ด้านล่างนี้
  บริษัท คอมคิวบ์ จำกัด
  17 ซอย ลาดพร้าว 56 ถนนลาดพร้าว
  แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
 1. เงื่อนไขการคืนเงิน
  ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้
  ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 30 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว