Weather Stations


สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Station) คือชุดเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดสภาพอากาศ เพื่อช่วยในการศึกษาภูมิอากาศและสภาพอากาศในพื้นที่เฉพาะ
สถานีตรวจวัดสภาพอากาศส่วนใหญ่จะวัดค่าต่างๆเช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ ความเร็วลม ทิศทางลม และปริมาณน้ำฝน
Weather Station ถูกใช้งานด้านการบิน การทหาร อุตุนิยมวิทยา งานวิจัย หรือเพื่อตรวจสภาพอากาศภายในพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น บ้าน สถานศึกษา พื้นที่การเกษตร ฯลฯ

แสดงทั้งหมด 17 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 17 ผลลัพท์