การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  1. การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจาก Comcube Co.,Ltd. หรือซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Comcube Co.,Ltd. พร้อมทั้งมีหลักฐานพิสูจน์การซื้อ (ใบกำกับสินค้าหรือใบเสร็จรับเงิน) ดังนั้นโปรดเก็บรักษาต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของท่านไว้ และนำมาแสดงเพื่อการยืนยัน การขอรับบริการ
  2. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การสูญหาย การทำงานที่ผิดปกติ ความชำรุดบกพร่อง หรือ กรณีอื่นๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับ (ก) เหตุสุดวิสัย (ข) ความประมาทเลินเล่อ (ค) อุบัติเหตุ (ง) การกัดกร่อน (จ) การแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต (ฉ) การซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการอนุญาตและอนุมัติจาก Comcube Co.,Ltd. (ช) การขาดการบำรุงรักษาหรือความระมัดระวัง หรือการไม่ได้บำรุงรักษาหรือใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสม (ซ) การใช้งานที่ผิดวิธีหรือการใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (ฌ) การติดตั้ง การตั้งค่า หรือการเชื่อมต่อหรือการใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง (ญ) การรับสัญญาณหรือการปรับเปลี่ยนช่องหรือสถานี (ฎ) ส่วนที่เป็นการตกแต่งหรือพื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ (ฏ) อุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองใดๆ (เช่น แบตเตอรี่ เทป ฯลฯ) หรือซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ (ฐ) การใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือซอฟต์แวร์อื่น และ/หรือ (ฑ) กรณีที่หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกทำลายหรือหายไป
  3. การตัดสินใจของ Comcube Co.,Ltd. ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่อง การผลิตหรือวัสดุของผลิตภัณฑ์ หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการรับประะกันจะเป็นที่ยุติ และท่านตกลงอย่างเพิกถอนไม่ได้ว่าจะปฏิบัติตามการตัดสินใจของ Comcube Co.,Ltd.
  4. เจ้าของจะต้องรับความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของตนในขณะที่ขนส่งไปยังและจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Comcube Co.,Ltd. เว้นแต่เป็นการขนส่งโดย Comcube Co.,Ltd. หรือผู้แทนที่ได้รับอนุญาตของ Comcube Co.,Ltd.
  5. หากผู้ซื้อ (“ท่าน”) ร้องขอ Comcube Co.,Ltd. และ Comcube Co.,Ltd. ตกลงที่จะให้บริการซ่อมแซมใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของการรับประกัน ท่านจะต้องชำระค่าบริการและค่าเดินทาง รวมทั้งค่าชิ้นส่วนทดแทนที่ใช้ไป ให้แก่ Comcube Co.,Ltd. ตามอัตราที่ Comcube Co.,Ltd. อาจกำหนดโดยอยู่ในดุลยพินิจของ Comcube Co.,Ltd. แต่เพียงผู้เดียว
  6. ในกรณีที่ไม่พบความชำรุดบกพร่องในผลิตภัณฑ์ Comcube Co.,Ltd. ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริการของ Comcube Co.,Ltd. และค่าเดินทาง
  7. การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนได้ และห้ามมิให้ทำการโอนสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้