นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท คอมคิวบ์ จำกัด ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้น เว็บไซต์ www.comcube.co.th ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ บริษัท คอมคิวบ์ จำกัด ดังนั้น www.comcube.co.th จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 1. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.comcube.co.th ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯได้เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ทราบ จนกว่าท่านจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและ รหัสผ่านของท่าน หากท่านต้องการรับข่าวสารจากทางบริษัทฯท่านมาสารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัท กำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมลล์ มาแจ้งกับทางบริษัทฯ
 2. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ www.comcube.co.th ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ โดยบริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือได้สั่งซื้อสินค้าผ่านทาง www.comcube.co.th โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมีดังนี้
  อีเมลแอดเดรส (Email Address)
  ชื่อ (Name)
  ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address)
  เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือ
  หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)
  เป็นต้น
  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ บริษัทฯ และถูกต้องตามกฏหมาย
  เท่านั้น อันประกอบไปด้วย การจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ที่ท่านสั่งซื้อ การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และการพัฒนาเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าที่เหมาะสมที่สุด ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆของท่านแก่เว็บไซต์ บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่มีการเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่ 3 เว้นแต่หากจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลกับบุคคลที่ 3 ทางผู้ดูแลระบบจะทำการแจ้งเพื่อขอคำยินยอมกับผู้ใช้ก่อนให้ข้อมูลทุกครั้ง
  ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่
 3. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล เว็บไซต์ www.comcube.co.th มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล โดยแจ้งข้อมูลที่ต้องการแก้ไข โดยส่งอีเมลล์ มาแจ้งกับทางบริษัทฯ
 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ www.comcube.co.th จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
  4.1 ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯ ในการดำเนินการ หรือ
  4.2 ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จ ลุล่วงลง หรือ
  4.3 การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ
  ตัวอย่าง เช่น เว็บไซต์ www.comcube.co.th อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.comcube.co.th และ จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ
  เว็บไซต์ www.comcube.co.th อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทฯ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.comcube.co.th ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.comcube.co.th ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน
 5. กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล เว็บไซต์ www.comcube.co.th จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ
  ลูกค้าจะสามารถเลือกชมสินค้า สั่งซื้อสินค้า และเข้าสู่ระบบสมาชิกได้ที่หน้าเว็บไซต์เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดใดบนเว็บไซต์ได้ มีเพียงผู้ดูแลเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ เท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ โดยการเข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อบัญชี และ รหัสผ่าน เข้าทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.comcube.co.th เท่านั้น