Data Logger


Data Logger คือเครื่องบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำแนกออกได้หลายประเภทเช่น Data Logger ที่สามารถวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิได้เพียงอย่างเดียว ไปจนถึง Data Logger ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สามารถวัดและบันทึกค่าต่างๆ ได้หลายอย่างพร้อมๆ กันมีหน้าจอแสดงผล, ซอฟแวร์วิเคราะห์ข้อมูล, ถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธและการส่งข้อมูลแบบไร้สายอื่นๆ
การทำงานของ Data Logger
Data Logger ทำงานด้วยเซ็นเซอร์ที่แปลงปรากฏการณ์ทางกายภาพเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ เช่นการแปลงข้อมูลอุณหภูมิเป็นข้อมูลแบบไบนารี่ ซึ่งข้อมูลไปบนารี่ ง่ายต่อการวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์และเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเก็บไว้ในหน่วยความอื่นๆเช่น SD Card, Micro SD Card และซีดี
ส่วนประกอบต่างๆ ของ Data Logger
1. ฮาร์ดแวร์เพื่อแปลงข้อมูลเป็นไบนารี่ เช่นเซ็นเซอร์, เครื่องส่งสัญญาณ, เครื่องแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล
2. หน่วยความจำเพื่อเก็บข้อมูล เช่นหน่วยความจำที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่อง, SD Card หรือ  Micro SD Card
3. ซอฟต์แวร์สำหรับเก็บข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผล

Showing 1–24 of 129 results

Showing 1–24 of 129 results