สอบเทียบเครื่องมือวัด

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Instrument calibration) คือกระบวนการที่ใช้เพื่อรักษาความแม่นยำของเครื่องมือวัด
การสอบเทียบเป็นกระบวนการกำหนดค่าเครื่องมือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สำหรับตัวอย่างภายในพิสัยที่ยอมรับได้
การกำจัดหรือลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการวัดที่ไม่ถูกต้องเป็นลักษณะพื้นฐานของการออกแบบเครื่องมือวัด

วัตถุประสงค์การสอบเทียบเครื่องมือวัด
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ
2. กำหนดความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
ในทางปฏิบัติการสอบเทียบยังรวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยหากสอบเทียบไม่ได้ การจัดทำรายงานจะแสดงข้อผิดพลาดในการวัดก่อนและหลังการสอบเทียบ

แสดงทั้งหมด 16 ผลลัพท์

แสดงทั้งหมด 16 ผลลัพท์